الظـفـو يبـقـى

أشعار

الشهـم والقـرم لـه شـانـي

            عنـد لـي مثلـه ومـن دوره

لي عملهـم فـي البلـد بانـي

            باحـتـرام وجــد مـشـهـوره

لـي مساعيهـم بالاحسانـي

            فـي العشايـر مالهـا جـوره

بـيــن إنـســان وانـسـانــي

            كم زاحـو.. م الكـدر ثـوره

الظـفـو يبـقـى والاحسـانـي

           خـالـد لاهـلـه أو بسـطـوره

طباعة